Regulamin

Art. A. INFORMACJE WSTĘPNE

Pkt. 1A.  Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zmianami) oraz obowiązującymi przepisami prawa, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania z Portalu, użyte definicje, warunki techniczne, warunki rozwiązania umowy, ochronę prywatności, warunki zawieszenia konta, odpowiedzialność stron, zasady bezpieczeństwa oraz reguluje tryb, zakres oraz sposób udzielania informacji, opinii oraz osądów o Przewoźnikach, precyzuje formułę reklamacyjną, obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, przepisy końcowe i załączniki.

Pkt. 2A. Przed dokonaniem rejestracji bądź zakupu usługi poprzez Portal Bilety-Ostrowiec.pl, każdy Użytkownik, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz jego załączniki.

Pkt 3A. W trakcie weryfikowania osoby korzystającej z Portalu Bilety-Ostrowiec.pl oraz w trakcie finalizowania zamówionych usług, które są świadczone przez naszych Partnerów zastosowanie mają ich szczegółowe Regulaminy, przez którego dana usługa jest świadczona.

Art. B. DEFINICJE

Pkt. 1B. Portal – to strona internetowa, która jest dostępna pod adresem: www.Bilety-Ostrowiec.pl. Właścicielem Portalu jest Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Sienkiewicza 66. Portal umożliwia swoim Użytkownikom korzystanie z wszelkich mechanizmów informatycznych oraz treści, które są opracowane przez Właściciela Portalu oraz przez jego Partnerów, a także poprzez inne zasoby sieci Internet oraz realizację operacji handlowych, które są udostępnione poprzez certyfikowane łącza.

Pkt. 2B. Logo – to graficzny znak towarowy Właściciela Portalu, który podlega ochronie prawnej.

Pkt. 3B. Idea – to pomysł i koncepcja funkcjonowania Portalu, której autorem jest Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 66.

.
Pkt. 4B. Polityka poufności – to zespół przedsięwzięć, które mają za zadanie ochronę danych osobowych Partnerów oraz Użytkowników Portalu.

Pkt. 5B. Regulamin Portalu – to dokument, którego zadaniem jest unormowanie kwestii prawnych i zakresu obowiązków osób obsługujących Portal oraz jego Partnerów.

Pkt. 6B. Umowa – to porozumienie zawarte pomiędzy Właścicielem Portalu bądź jego Partnerem, a Użytkownikiem, które reguluje ich prawa oraz obowiązki.

Pkt. 7B. Rejestracja w Portalu – to dobrowolne przekazanie niezbędnych danych rejestrowych przez Użytkownika Portalu, który wyraża chęć korzystania z usług będących w ofercie Portalu.

Pkt. 8B. Formularz rejestracyjny – to aplikacja, która służy do wprowadzania danych rejestrowych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika.

Pkt. 9B.  Login Użytkownika - to dowolna nazwa, jaką sobie wybrał Użytkownik w trakcie procesu rejestracji.

Pkt. 10B.  Status Użytkownika - to stan prawny osoby, instytucji lub organizacji zarejestrowanej na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl.

Pkt. 11B.  Hasło Użytkownika – to złożony i tajny ciąg znaków, który został nadawany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl.

Pkt. 12B.  Konto Użytkownika – to aplikacja, która umożliwia wprowadzanie danych, zarządzanie nimi i korzystanie z produktów przekazanych do dyspozycji Partnera lub Użytkownika w ramach posiadanych uprawnień.

Pkt. 13B. Weryfikacja Użytkownika – to działanie Właściciela Portalu, które zmierza do potwierdzenia autentyczności danych przez niego wprowadzonych – tj. adresu mailowego podanego podczas rejestracji.

Pkt. 14B. Obsługa oraz Administrator Portalu – to zespół, który zarządza i obsługuje Portal Bilety-Ostrowiec.pl, czyli stanowi on grupę współpracowników, którzy są powiązani wspólnym celem, jakim jest realizacja postanowień niniejszego Regulaminu i oferty Portalu.

Pkt. 15B. Partner – to podmiot lub osoba, która jest związana z Portalem i realizuje na rzecz Portalu ściśle określone przedsięwzięcia wynikające z treści podpisanej obustronnie wiążącej umowy cywilnoprawnej. Zazwyczaj jest to Przewoźnik, który działa zgodnie ze swoim regulaminem udostępnianym na stronie internetowej.

Pkt. 16B. Użytkownik – to osoba osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal.

Pkt. 17B. Instytucja – to podmiot gospodarczy, stowarzyszenie, organizacja, fundacja itp.

Pkt. 18B. Produkt - to oferta Portalu.

Pkt. 19B. Usługa – to świadczenie realizowane za pomocą drogi elektronicznej na rzecz Partnera lub Użytkownika, a wynika ono z posiadanych w ofercie produktów.

Pkt. 20B. Usługi dodatkowe – to świadczenia ponadnormatywne, które mogą zostać wykonane na rzecz zarejestrowanego Użytkownika Portalu.

Pkt. 21B. Baza danych – to zbiór informacji, danych osobowych, które zostały w dobrowolny sposób przekazane przez Partnera Portalu.

Pkt. 22B. Program Partnerski - to system polegający na polecaniu Produktów oferowanych przez Portal.

Pkt. 23B. Ogłoszenie - to informacja przetworzona, która zawiera ofertę, dane kontaktowe i jest emitowana w ramach świadczonej usługi na Portalu.

Pkt. 24B. Informacja handlowa – to wiadomość, której zadaniem jest promowanie produktów, usług oraz wizerunku Portalu.

Pkt. 25B. Bilet – to dokument potwierdzający prawo do podróży zgodnie z regulaminem określonym podczas jego zakupu.

Pkt. 26B. Call Center – to centrum obsługi telefonicznej Użytkowników, które współpracuje z systemem informatycznym Portalu.

Pkt. 27B. Przewoźnik – jest to firma, która świadczy usługi przewozu autokarem, samolotem lub promem..

Art. C. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Pkt. 1C. Właścicielem Portalu Bilety-Ostrowiec.pl jest Firma Edukacyjno – Szkoleniowo – Usługowa YES, Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Ostrowcu Św., przy ulicy Sienkiewicza 66.

Pkt. 2C. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Dariusz Wiśniewski, ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Św., Bank: ING Bank Śląski Nr konta: 42 1050 1461 1000 0091 3660 9881, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon: +48 41 249 03 22, faks: +48 41 249 03 22

Pkt. 3C. Za pośrednictwem Platformy internetowej, należącej do Firmy Edukacyjno – Szkoleniowo – Usługowej YES, Dariusz Wiśniewski  pod adresem: Bilety-Ostrowiec.pl są udostępnione wyszukiwarki do zakupu biletów lotniczych, autokarowych i promowych.

Pkt. 4C. Portal Bilety-Ostrowiec.pl udostępnia swoim Partnerom narzędzia informatyczne, internetowe wyszukiwarki do zakupu biletów autokarowych, lotniczych i promowych oraz powierzchnię reklamową, ale nie uczestniczy w procesie realizacji usług oraz nie odpowiada za ich jakość, poziom ani przebieg.

Pkt. 5C. Żeby w pełni korzystać z Portalu, każdy Użytkownik musi posiadać urządzenie, które umożliwi dostęp do Internetu oraz konto mailowe. W niektórych przypadkach, ażeby skorzystać z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Art. D. UŻYTKOWANIE PORTALU

Pkt. 1D. Użytkownik, który jest zainteresowany ofertą Portalu może korzystać z dostępnych narzędzi po dokonaniu akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników.

Pkt. 2D. Nazwa, projekt graficzny Portalu, a także baza danych i oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

Art. E. ZAKUP BILETU AUTOKAROWEGO, PROMOWEGO, LOTNICZEGO

Pkt. 1E. Użytkownik kupując bilet autokarowy, promowy, lotniczy na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu korzystania z Serwisu.

Pkt. 2E. Zrealizowanie płatności online na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl, jak również dokonanie wpłaty w Biurze Podróży YES lub zrealizowanie wpłaty lub przelewu na numer rachunku bankowego ujętego w treści wiadomości mailowej lub smsowej przesłanej z Portalu Bilety-Ostrowiec.pl jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych osobowych osoby kupującej bilet i stanowi akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków zakupu biletu danego Przewoźnika.

Pkt. 3E. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić poprawność danych osobowych ujętych na zakupionym bilecie i jeśli któraś wartość będzie niepoprawna, to Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie firmę której dany zakup dotyczy.

Pkt. 4E. W przypadku braku informacji, o której mowa w pkt. 3E ze strony Użytkownika zrealizowanie płatności, o której mowa w pkt. 2E jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych przesłanych w zamówieniu oraz jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, jak również warunków danego Przewoźnika.

Pkt. 5E. W trakcie realizacji transakcji Użytkownik powinien mieć pewność, że na jego rachunku znajdują się wystarczające ilości środków finansowych. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty, którą została wykonana płatność.

Pkt. 6E. Jeżeli nie będzie możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku bankowego Użytkownika, to nastąpi automatyczne anulowanie transakcji.

Pkt. 7E. Sprzedaż biletów autokarowych odbywa się tylko w systemie automatycznym na stronie www poprzez dwie wyszukiwarki Euroticket oraz Voyager. Sprzedaż biletów autokarowych poprzez wyszukiwarkę Euroticket odbywa się poprzez stronę: http://bilety-ostrowiec.pl/, a poprzez wyszukiwarkę Voyager na stronie: http://bilety-ostrowiec.pl/bilety-autokarowe/bilety-autokarowe-voyager.html

Pkt. 8E. Sprzedaż biletów promowych odbywa się tylko w systemie automatycznym na stronie: http://bilety-ostrowiec.pl/bilety-promowe.html

Pkt. 9E. Sprzedaż biletów lotniczych odbywa się w systemie automatycznym na stronie: http://lataj.pl

Pkt. 10E. Zasady rezygnacji z zakupionego biletu w systemie automatycznym regulują stosowne zapisy konkretnego Przewoźnika, którego dany bilet dotyczy.

Pkt. 11E. W przypadku rezygnacji z zakupionego biletu w systemie automatycznym, środki pieniężne zgdnie z regulaminem zwrotów, będą przekazane na rachunek bankowy, jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty, którą wykonywano płatność.

Pkt. 12E. Zakup biletu autokarowego, promowego lub lotniczego za pośrednictwem Portalu Bilety-Ostrowiec.pl stanowi akt zawarcia umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a Użytkownikiem.

Pkt. 13E. W sprawach dotyczących rezygnacji z biletu autokarowego, promowego, lotniczego bądź wniesienia reklamacji albo skargi zastosowanie mają zapisy dokumentów wymienionych w pkt. 2E, jeśli do kwestii z tym związanych nie odniesiono się w niniejszym Regulaminie.

ART. F. POLITYKA POUFNOŚCI

Pkt. 1F. Portal ma prawo przetwarzania danych osobowych swych Użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Pkt. 2F. Dane osobowe oraz dodatkowe informacje kontaktowe przekazane podczas rejestracji  lub zakupu biletu autokarowego, promowego bądź lotniczego będą późnej służyć dokonywaniu poprawnej identyfikacji Użytkownika Portalu oraz wykorzystywane będą do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora Portalu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Portalu.

Pkt. 3F. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji tożsamości i sprawdzenia prawdziwości danych oraz uzależnia możliwość korzystania z usług Portalu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, poprzez skontrolowanie dobrowolnie nadesłanej kopii stosownego dokumentu przez właściwego Użytkownika.

Pkt. 4F. Jeżeli dostarczenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3F nie nastąpi w terminie 14 dni od momentu wysłania powiadomienia, to Administrator Portalu może odmówić dalszego świadczenia Usług i co za tym idzie zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym.

Pkt. 5F. Każdy Użytkownik za pośrednictwem Panelu (Konta) posiada możliwość zaktualizowania swoich danych osobowych i jest zobowiązany do korygowania informacji w miarę zaistnienia takiej potrzeby lub może żądać usunięcia tych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Pkt. 6F. Dane osobowe Użytkowników dobrowolnie udostępnione Portalowi nie będą przekazywane osobom trzecim ani jakimkolwiek innym Instytucjom.

Pkt. 7F. Obsługa Portalu może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) lub może to zrobić działając w dobrej wierze podporządkowując się wyrokom oraz wymogom toczących się postępowań sądowych, jak również w celu ochrony i obrony swych praw oraz mienia, jaki i swoich Partnerów i Współpracowników.

ART. G. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pkt. 1G. Właściciel Portalu Bilety-Ostrowiec.pl wyraża wolę świadczenia usług na jak najwyższym poziomie i deklaruje chęć stałego utrzymania tego poziomu.

Pkt. 2G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu lub niezgodną z prawem ingerencją Użytkowników, jak również osób trzecich, nawet jeśliby to niedozwolone działanie skutkowało utratą danych, poniesieniem strat lub jakimkolwiek innym negatywnym skutkiem. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis, wynikający z dokonywania prac modernizacyjno -konserwatorskich. O tych przerwach, jak również o czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni jeśli te prace będą zaplanowane.

Pkt. 3G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Partnerów. Jednak zastrzega sobie prawo do redagowania lub nawet usunięcia treści zabronionych przez prawo, niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak i wulgarnych, obraźliwych, uwłaczających godności albo nawołujących do przemocy, czy też w inny sposób naruszających zasady współżycia i dobrego smaku.

Pkt. 4G. Partner publikujący treści zabronione może ponieść konsekwencje karne i odpowiedzialność cywilną względem wszystkich pokrzywdzonych.

Pkt. 5G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów, ani za oferowany przez nich poziom usług i standard bezpieczeństwa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, prawdziwość i rzetelność opisu, zdolność Partnera do realizacji postanowień oferty oraz nie ponosi żadnych konsekwencji za bezpieczeństwo i poziom świadczonej usługi. Portal nie przyjmuje roszczeń związanych z poziomem usług oferowanych przez Partnerów.

Pkt. 6G. Portal nie ma możliwości ani prawnych instrumentów dokonywania sprawdzenia, nadzorowania oraz weryfikowania poprawności transakcji zawieranych za pomocą aplikacji udostępnionych na łamach Portalu, jak również śledzenia efektu końcowego.

Art. H. REKLAMACJE

Pkt. 1H. Reklamacje oraz informacje o zakłóceniach działania Portalu Bilety-Ostrowiec.pl, Partnerzy i Użytkownicy mogą kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 24 godzin od momentu zaistnienia przesłanki.

Pkt. 2H. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1H. rozpatrywane będą przez Obsługę Portalu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona na właściwy adres mailowy. Jednocześnie pozostaną bez reakcji zgłoszenia, które będą efektem nieznajomości postanowień przepisów prawa, niniejszego Regulaminu albo będą wynikiem pomyłki lub skutkiem niezadowolenia z poziomu usług świadczonych przez Partnera, które w żaden sposób nie będą udokumentowane, potwierdzone lub uwiarygodnione.

Pkt. 3H. Reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży biletów autokarowych, promowych i lotniczych realizowanych poprzez automatyczny system www należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W załączniku do wiadomości należy umieścić potwierdzenie zrealizowania płatności zawierające informacje o pobraniu środków za bilet z rachunku bankowego Użytkownika.

Pkt. 4H. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 3H., to elektroniczny dokument wyedytowany z internetowego rachunku bankowego Użytkownika.

Pkt. 5H. Reklamacje, o których mowa w pkt. 3H. wniesione w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do rozpatrzenia będą przekazywane natychmiast, a przesłane w dni robocze po godzinie 16.00, albo w dni wolne od pracy, będą przekazane do rozpatrzenia w następnym dniu roboczym następującym po tym okresie, w godzinach od 09:00 do 16:00. Terminy rozpatrzenia reklamacji wynoszą 14 dni.

Pkt. 6H. Jeśli reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży odnosić się będą do biletów autokarowych, promowych lub lotniczych, to należy je kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

ART. I. PRZEPISY KOŃCOWE

Pkt. 1I. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz oferty w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Pkt. 2I. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.

Pkt. 3I. W razie unieważnienia lub zmiany, wskutek prawomocnego orzeczenia, któregokolwiek z artykułów niniejszego Regulaminu albo w przypadku gdyby jakiekolwiek zapisy tego Regulaminu okazały się nieaktualne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Pkt. 4I. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub nieaktualnych postanowień wprowadzone zostaną nowe w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.

Pkt. 5I. Przeniesienie na osobę trzecią praw wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pkt. 6I. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowej YES, Dariusz Wiśniewski.

Pkt. 7I. Portal może bez powiadamiania Użytkownika całkowicie zawiesić działalność z przyczyn od niego niezależnych.

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – POLITYKA POUFNOŚCI

Składamy deklarację przestrzegania zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich Klientów. Porównywanie ofert Przewoźników, przeglądanie propozycji nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeżeli jednak osoba przeglądająca wyrazi chęć uczestnictwa w programie przygotowanym przez nas, bądź zechce korzystać z innych usług, to w takich sytuacjach informacje osobowe są niezbędne do poprawnego i rzetelnego wykonania świadczenia, a poniższe oświadczenie w sprawie poufności wyjaśnia okoliczności i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do swych potencjalnych Klientów o dobrowolne przekazywanie swoich danych osobowych w celu dokonywania poprawnej identyfikacji lub w celu szybkiego nawiązywania kontaktu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane w czasie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Portalu Bilety-Ostrowiec.pl. W większości przypadków zakres potrzebnych danych osobowych ogranicza się jedynie do przekazania adresu poczty elektronicznej. Jednak w celu wyżej już wspomnianej rzetelnej identyfikacji posiadanie szerszego zakresu informacji jest konieczne. Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania, jakim posługuje się nasz Klient, danych dotyczących adresu IP, typu przeglądarki, adresu www, ponadto możemy zachowywać w pamięci datę i godzinę odwiedzin, ilość odsłon i wejść, możemy również ewidencjonować parametry systemu operacyjnego. Powyższe informacje będą wykorzystywane do usprawnienia działania Portalu, utrzymania wysokiej funkcjonalności oraz w celu prowadzenia statystyk odwiedzin strony.

Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Dariusz Wiśniewski może ujawnić dane kontaktowe w niżej wymienionych sytuacjach:

podporządkowanie się wyrokom i spełnienie wymogów toczących się postępowań sądowych;ochrona i obrona praw oraz naszego mienia, naszych Współpracowników jak i Użytkowników.

Kontrola danych
Dane osobowe gromadzone przez nas nie będą udostępniane pod żadnym pozorem osobom trzecim, jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza zabiegami marketingowymi takimi jak informowanie o nowościach i promocjach. Dane publikowane na biletach autokarowych, promowych lub lotniczych nie będą objęte ochroną, ponieważ nie posiadamy technicznych możliwości ich zabezpieczenia.

Dostęp do danych
Każdy Klient posiada możliwość aktualizowania własnych danych, ich korygowania lub usunięcia zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Bezpieczeństwo danych
Deklarujemy zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i nieujawniania danych osobowych.

Nr 2 - DEKLARACJA JAKOŚCI

W naszej działalności chcemy uzyskać, a następnie utrzymać głębokie przeświadczenie o naszej odpowiedzialności, solidności i rzetelności. Dlatego zapowiadamy chęć ciągłego nanoszenia zmian oraz wyrażamy wolę dostosowywania się do potrzeb naszych Klientów.
Zatem nawiązując do ww. deklaracji pragniemy oświadczyć, że nasze zasadnicze cele to: satysfakcja Klienta,wiarygodność,doskonalenie.Ponadto pragniemy poinformować, że wszystkie wątpliwości wynikające z niejednoznacznego określenia w przepisach prawa będziemy interpretować na korzyść naszych Klientów.

 

 

Najczęściej kupowane bilety autokarowe do Ostrowca Św.

Przewoźnik SINDBAD

Przewoźnik EUROBUS-EUROLINES Polska

Przewoźnik AGAT

Przewoźnik POLONIA TRANSPORT

Londyn - Ostrowiec Św. cena od 418,70 zł
Liege - Ostrowiec Św. cena od 292,50 zł
Barcelona - Ostrowiec Św. cena od 580,50 zł
Paryż - Ostrowiec Św. cena od 383,00 zł
Brno - Ostrowiec Św. cena od 160,00 zł
Manchester - Ostrowiec Św. cena od 524,00 zł
Southampton - Ostrowiec Św. cena od 471,00 zł
Aachen - Ostrowiec Św. cena od 260,80 zł
Amsterdam - Ostrowiec Św. cena od 294,00 zł
Rzym - Ostrowiec Św. cena od 332,00 zł
Stuttgart - Ostrowiec Św. cena od 310,19 zł
Innsbruck - Ostrowiec Św. cena od 280,00 zł
Bristol - Ostrowiec Św. cena od 433,00 zł
Dortmund - Ostrowiec Św. cena od 260,00 zł
Bregenz - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Southampton - Ostrowiec Św. cena od 399,00 zł
Zurych - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Rimini - Ostrowiec Św. cena od 269,00 zł
Luksemburg - Ostrowiec Św. cena od 229,00 zł
Berlin - Ostrowiec Św. cena od 219,00 zł
Neapol - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Bochum - Ostrowiec Św. cena od 260,80 zł
Bristol - Ostrowiec Św. cena od 471,70 zł
Birmingham - Ostrowiec Św. cena od 471,70 zł
Hamburg - Ostrowiec Św. cena od 269,22 zł
Frankfurt - Ostrowiec Św. cena od 273,42 zł
Bournemouth - Ostrowiec Św. cena od 471,00 zł
Glasgow - Ostrowiec Św. cena od 630,00 zł

Najczęściej kupowane bilety lotnicze

Połączenia lotnicze z Polski

Połączenia lotnicze do Polski

Warszawa - Londyn
Kraków - Mediolan
Warszawa - Rzym
Warszawa - Manchester
Warszawa - Oslo
Lublin - Luton
Katowice - Stavanger
Katowice - Stokholm
Katowice - Barcelona
Warszawa - Bruksela
Rzeszów - Dublin
Kraków - Zurych
Katowice - Tel Awiw
Katowice - Neapol
Warszawa - Burgas
Warszawa - Charków
Warszawa - Eindhoven
Katowice - Frankfurt
Wrocław - Doncaster
Warszawa - Grenoble
Warszawa - Korfu
Glasgow - Rzeszów
Dortmund - Kraków
Madryt - Kraków
Lublin - Liverpool
Frankfurt - Warszawa
Alicante - Warszawa
East Midlands - Kraków
Eindhoven - Wrocław
Paryż - Katowice
Malme - Warszawa
Tel Awiw - Warszawa
Budapeszt - Warszawa
Cork - Warszawa
Birmingham - Katowice
Pafos - Kraków
Malaga - Kraków
Saloniki - Warszawa
Geteborg - Kraków
Girona - Rzeszów
Bournemouth - Wrocław
Wenecja - Wrocław

Najczęściej rezerwowane hotele

 HOTELE:  HOTELE:
Bonn (Niemcy)
Grenoble (Francja)
Rimini (Włochy)
Mainz (Niemcy)
Malme (Szwecja)
Poznań (Polska)
Mediolan (Włochy)
Malaga (Hiszpania)
Oslo (Norwegia)
Marsylia (Francja)
Ryga (Łotwa)
Rijeka (Chorwacja)
Warna (Bułgaria)
Split (Chorwacja)
Sztokholm (Szwecja)
Dubrownik (Chorwacja)
Wilno (Łotwa)
Amsterdam (Holandia)
Alicante (Hiszpania)
Bari (Włochy)
Bolonia (Włochy)
Essen (Niemcy)
Barcelona (Hiszpania)
Gdańsk (Polska)
Antwerpia (Belgia)
Ustka (Polska)
Sopot (Polska)
Genewa (Szwajcaria)
Praga (Czechy)
Brno (Czechy)
Sarajewo (Bośnia i Herc.)
Istambuł (Turcja)
Hurghada (Egipt)
Palinuro (Włochy)
Miszkolc (Węgry)
Ateny (Grecja)
Olimpic Beach (Grecja)
Aachen (Niemcy)
Drezno (Niemcy)
Kolonia (Niemcy)
Ostrawa (Czechy)
Poprad (Czechy)

Najczęściej kupowane bilety promowe

Promy: Promy: Promy: Promy: Promy: Promy:
Anglia - Francja
Anglia - Dublin
Anglia - Hiszpania
Holandia - Anglia
Włochy - Korsyka
Sardynia - Włochy
Włochy - Maroko
Włochy - Chorwacja
Sycylia - Włochy
Niemcy - Dania
Polska - Szwecja
Polska - Finlandia
Hiszpania - Maroko
Francja - Tunezja
Ancona - Durres
Ancona - Split
Barcelona - Livorno
Bari - Patras
Catania - Napoli
Dover - Calais
Dubrovnik - Korcula
Hiszpania - Anglia
Francja - Korsyka
Niemcy - Szwecja
Włochy - Tunezja
Irlandia - Anglia
Francja - Irlandia
Włochy - Grecja
Gdańsk - Nynashamn
Gdynia - Helsinki
Gdynia - Karlskrona
Helsinki - Oslo
Oslo - Kiel
Rostock - Helsinki
Ystad - Świnoujście

Ajaccio - Marsylia
Ancona - Hvar
Barcelona - Ibiza
Bilbao - Portsmouth
Corfu - Bari
Dublin - Liverpool
Genoa - Tunis

Najczęściej rezerwowane dowozy na lotniska

Lotnisko Warszawa - Chopin

Lotnisko Warszawa - Modlin Lotnisko Gdańsk

Lotnisko Berlin - Tegel

Lotnisko Berlin - Schonefeld
Ostrowiec - Warszawa (Chopin)
Tarnobrzeg - Warszawa (Chopin)
Rzeszów - Warszawa (Chopin)
Przemyśl - Warszawa (Chopin)
Kolbuszowa - Warszawa (Chopin)
Krosno - Warszawa (Chopin)
Ełk - Warszawa (Chopin)
Augustów - Warszawa (Modlin)
Ełk - Warszawa (Modlin)
Grajewo - Warszawa (Modlin)
Łomża - Warszawa (Modlin)
Stawiski - Warszawa (Modlin)
Suwałki - Warszawa (Modlin)
Szczucin - Warszawa (Modlin)
Ustka - Gdańsk
Słupsk - Gdańsk
Ostróda - Gdańsk
Koszalin - Gdańsk
Kołobrzeg - Gdańsk
Elbląg - Gdańsk
Chojnice - Gdańsk
Żnin - Berlin (Tegel)
Jarocin - Berlin (Tegel)
Kalisz - Berlin (Tegel)
Piła - Berlin (Tegel)
Nowy Tomyśl - Berlin (Tegel)
Wałcz - Berlin (Tegel)
Gniezno - Berlin (Tegel)
Bydgoszcz - Berlin (Schonefeld)
Gniezno - Berlin (Schonefeld)
Grudziądz - Berlin (Schonefeld)
Ostrów - Berlin (Schonefeld)
Toruń - Berlin (Schonefeld)
Wałcz - Berlin (Schonefeld)
Chełmno - Berlin (Schonefeld)

Najczęściej rezerwowane parkingi lotniskowe

   
Parking lotniskowy Warszawa - Parking 24 Okęcie
Parking lotniskowy Poznań - Bukowska 237 Ławica
Parking lotniskowy Katowice - Marko Pyrzowice
Parking lotniskowy Kraków - Błękitny Balice
Parking lotniskowy Gdańsk - No 1 Rębiechowo
Parking lotniskowy Wrocław - Malko 24 h Szwederowo
Parking lotniskowy Rzeszów - Park&Fly Jasionka
Parking lotniskowy Warszawa - Szyszkowa 48 Okęcie
Parking lotniskowy Wrocław - Invert Szwederowo
Parking lotniskowy Poznań - Buforowy Różowy ŁAWICA
Parking lotniskowy Gdańsk - Mega Rębiechowo
Parking lotniskowy Łódź - Lublinek 24 Lublinek
Parking lotniskowy Katowice - Peri Pyrzowice
Parking lotniskowy Poznań - P5 Długoterminowy Ławica
Parking lotniskowy Łódź - Parking Lublinek
Parking lotniskowy Warszawa - Alcatraz/P1 Modlin
Parking lotniskowy Poznań - Lider Ławica
Parking lotniskowy Wrocław - Marko Strachowice
Parking lotniskowy Gdańsk - Kolumba 1 Rębiechowo
Parking lotniskowy Katowice - Wiz - Park Pyrzowice
Parking lotniskowy Warszawa - Solid Modlin
Parking lotniskowy Rzeszów - Autopark Jasionka
Parking lotniskowy Łódź - Parking 1 Lublinek
Parking lotniskowy Katowice - Oaza Pyrzowice
Copyright © 2019 Bilety-Ostrowiec.pl