Regulamin

Art. A. INFORMACJE WSTĘPNE

Pkt. 1A. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002.144.1204 ze zmianami) oraz obowiązującymi przepisami prawa, które obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania z Portalu, użyte definicje,
warunki techniczne, warunki rozwiązania umowy, ochronę prywatności, warunki zawieszenia konta,
odpowiedzialność stron, zasady bezpieczeństwa oraz reguluje tryb, zakres oraz sposób udzielania
informacji, opinii oraz osądów o Przewoźnikach, precyzuje formułę reklamacyjną, obowiązki
usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania
odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych
osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, przepisy końcowe
i załączniki.
Pkt. 2A. Przed dokonaniem rejestracji bądź zakupu usługi na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl, każdy
Użytkownik, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz jego
załączniki.
Pkt 3A. W trakcie weryfikowania osoby korzystającej z Portalu Bilety-Ostrowiec.pl oraz w trakcie
finalizowania zamówionych usług, które są świadczone przez naszych Partnerów zastosowanie mają ich
szczegółowe Regulaminy, przez którego dana usługa jest świadczona.

Art. B. DEFINICJE

Pkt. 1B. Portal – to strona internetowa, która jest dostępna pod adresem: www.Bilety-Ostrowiec.pl.
Właścicielem Portalu jest Firma Usługowa YES, Maciej Wiśniewski z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul.
Sienkiewicza 66. Portal umożliwia swoim Użytkownikom korzystanie z wszelkich mechanizmów
informatycznych oraz treści, które są opracowane przez Właściciela Portalu oraz przez jego Partnerów, a
także poprzez inne zasoby sieci Internet oraz realizację operacji handlowych, które są udostępnione
poprzez certyfikowane łącza.
Pkt. 2B. Logo – to graficzny znak towarowy Właściciela Portalu, który podlega ochronie prawnej.
Pkt. 3B. Idea – to pomysł i koncepcja funkcjonowania Portalu, której autorem jest Firma Usługowa YES,
Maciej Wiśniewski z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 66.
Pkt. 4B. Polityka poufności – to zespół przedsięwzięć, które mają za zadanie ochronę danych osobowych
Partnerów oraz Użytkowników Portalu.
Pkt. 5B. Regulamin Portalu – to dokument, którego zadaniem jest unormowanie kwestii prawnych i
zakresu obowiązków osób obsługujących Portal oraz jego Partnerów.
Pkt. 6B. Umowa – to porozumienie zawarte pomiędzy Właścicielem Portalu bądź jego Partnerami, a
Użytkownikiem, które reguluje ich prawa oraz obowiązki.
Pkt. 7B. Rejestracja w Portalu – to dobrowolne przekazanie niezbędnych danych rejestrowych przez
Użytkownika Portalu, który wyraża chęć korzystania z usług będących w ofercie Portalu.
Pkt. 8B. Formularz rejestracyjny – to aplikacja, która służy do wprowadzania danych rejestrowych
niezbędnych do identyfikacji Użytkownika.
Pkt. 9B. Login Użytkownika - to dowolna nazwa, jaką sobie wybrał Użytkownik w trakcie procesu
rejestracji.
Pkt. 10B. Status Użytkownika - to stan prawny osoby, instytucji lub organizacji zarejestrowanej na
Portalu Bilety-Ostrowiec.pl.
Pkt. 11B. Hasło Użytkownika – to złożony i tajny ciąg znaków, który został nadany przez Użytkownika
w trakcie procesu rejestracji na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl.
Pkt. 12B. Konto Użytkownika – to aplikacja, która umożliwia wprowadzanie danych, zarządzanie nimi i
korzystanie z produktów przekazanych do dyspozycji Partnera lub Użytkownika w ramach posiadanych
uprawnień.
Pkt. 13B. Weryfikacja Użytkownika – to działanie Właściciela Portalu, które zmierza do potwierdzenia
autentyczności danych przez niego wprowadzonych – tj. adresu mailowego podanego podczas rejestracji.
Pkt. 14B. Obsługa oraz Administrator Portalu – to zespół, który zarządza i obsługuje Portal Bilety-
Ostrowiec.pl, czyli stanowi on grupę współpracowników, którzy są powiązani wspólnym celem, jakim
jest realizacja postanowień niniejszego Regulaminu i oferty Portalu.
Pkt. 15B. Partner – to podmiot lub osoba, która jest związana z Portalem i realizuje na rzecz Portalu ściśle
określone przedsięwzięcia wynikające z treści podpisanej obustronnie wiążącej umowy cywilnoprawnej.
Zazwyczaj jest to Przewoźnik, który działa zgodnie ze swoim regulaminem udostępnianym na stronie
internetowej.
Pkt. 16B. Użytkownik – to osoba osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal.
Pkt. 17B. Instytucja – to podmiot gospodarczy, stowarzyszenie, organizacja, fundacja itp.
Pkt. 18B. Produkt - to oferta Portalu.
Pkt. 19B. Usługa – to świadczenie realizowane za pomocą drogi elektronicznej na rzecz Partnera lub
Użytkownika, a wynika ono z posiadanych w ofercie produktów.
Pkt. 20B. Usługi dodatkowe – to świadczenia ponadnormatywne, które mogą zostać wykonane na rzecz
zarejestrowanego Użytkownika Portalu.
Pkt. 21B. Baza danych – to zbiór informacji, danych osobowych, które zostały w dobrowolny sposób
przekazane przez Partnera Portalu.
Pkt. 22B. Program Partnerski - to system polegający na polecaniu Produktów oferowanych przez Portal.
Pkt. 23B. Ogłoszenie - to informacja przetworzona, która zawiera ofertę, dane kontaktowe i jest
emitowana w ramach świadczonej usługi na Portalu.
Pkt. 24B. Informacja handlowa – to wiadomość, której zadaniem jest promowanie produktów, usług oraz
wizerunku Portalu.
Pkt. 25B. Bilet – to dokument potwierdzający prawo do podróży zgodnie z regulaminem określonym
podczas jego zakupu.
Pkt. 26B. Call Center – to centrum obsługi telefonicznej Użytkowników, które współpracuje z systemem
informatycznym Portalu.
Pkt. 27B. Przewoźnik – jest to firma, która świadczy usługi przewozu autokarem, samolotem lub
promem.

Art. C. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Pkt. 1C. Właścicielem Portalu Bilety-Ostrowiec.pl jest Firma Usługowa YES, Maciej Wiśniewski z
siedzibą w Ostrowcu Św., przy ulicy Sienkiewicza 66.
Pkt. 2C. Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: Firma Usługowa YES, Maciej Wiśniewski, ul. Sienkiewicza 66, 27-400
Ostrowiec Św., Bank: PKO BP Nr konta: 32 1020 2674 0000 2102 0152 2002, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon: +48 41 249 03 22, faks: +48 41 249 03 22
Pkt. 3C. Za pośrednictwem Platformy internetowej, należącej do Firmy Usługowej YES, Maciej
Wiśniewski pod adresem: Bilety-Ostrowiec.pl są udostępnione wyszukiwarki do zakupu biletów
lotniczych, autokarowych, promowych, parkingów lotniskowych oraz ubezpieczeń turystycznych.
Pkt. 4C. Portal Bilety-Ostrowiec.pl udostępnia swoim Partnerom narzędzia informatyczne, internetowe
wyszukiwarki do zakupu biletów autokarowych, lotniczych i promowych oraz powierzchnię reklamową,
ale nie uczestniczy w procesie realizacji usług oraz nie odpowiada za ich jakość, poziom ani przebieg.
Pkt. 5C. Żeby w pełni korzystać z Portalu, każdy Użytkownik musi posiadać urządzenie, które umożliwi
dostęp do Internetu oraz konto mailowe. W niektórych przypadkach, ażeby skorzystać z pełnej
funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Art. D. UŻYTKOWANIE PORTALU

Pkt. 1D. Użytkownik, który jest zainteresowany ofertą Portalu może korzystać z dostępnych narzędzi po
dokonaniu akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników.
Pkt. 2D. Nazwa, projekt graficzny Portalu, a także baza danych i oprogramowanie podlegają ochronie
prawnej.

Art. E. ZAKUP BILETU AUTOKAROWEGO, PROMOWEGO, LOTNICZEGO,
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

Pkt. 1E. Użytkownik kupując bilet autokarowy, promowy, lotniczy lub ubezpieczenie turystyczne na
Portalu Bilety-Ostrowiec.pl automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu korzystania z Serwisu.
Pkt. 2E. Zrealizowanie płatności online na Portalu Bilety-Ostrowiec.pl, jak również dokonanie wpłaty w
Biurze Podróży YES, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 66 lub zrealizowanie wpłaty lub przelewu
na numer rachunku bankowego ujętego w treści wiadomości mailowej lub sms przesłanej z Portalu
Bilety-Ostrowiec.pl jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych osobowych osoby
kupującej bilet i stanowi akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków zakupu biletu
danego Przewoźnika.
Pkt. 3E. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić poprawność danych osobowych ujętych na zakupionym
bilecie i jeśli któraś wartość będzie niepoprawna, to Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie
firmę której dany zakup dotyczy.
Pkt. 4E. W przypadku braku informacji, o której mowa w pkt. 3E ze strony Użytkownika zrealizowanie
płatności, o której mowa w pkt. 2E jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych
przesłanych w zamówieniu oraz jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
jak również warunków danego Przewoźnika.
Pkt. 5E. W trakcie realizacji transakcji Użytkownik powinien mieć pewność, że na jego rachunku
znajdują się wystarczające ilości środków finansowych. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty
płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty, którą została wykonana płatność.
Pkt. 6E. Jeżeli nie będzie możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku bankowego Użytkownika,
to nastąpi automatyczne anulowanie transakcji.
Pkt. 7E. Sprzedaż biletów autokarowych SINDBAD odbywa się tylko w systemie automatycznym na
stronie www poprzez wyszukiwarkę Voyager. Sprzedaż biletów autokarowych poprzez wyszukiwarkę
Voyager na stronie: http://bilety-ostrowiec.pl/bilety-autokarowe/bilety-autokarowe-voyager.html
Pkt. 8E. Sprzedaż biletów promowych odbywa się tylko w systemie automatycznym na stronie:
http://bilety-ostrowiec.pl/bilety-promowe.html
Pkt. 9E. Sprzedaż biletów lotniczych odbywa się w systemie automatycznym na stronie: http://lataj.pl
Pkt. 10E. Zasady rezygnacji z zakupionego biletu w systemie automatycznym regulują stosowne zapisy
konkretnego Przewoźnika, którego dany bilet dotyczy.
Pkt. 11E. W przypadku rezygnacji z zakupionego biletu w systemie automatycznym, środki pieniężne
zgodnie z regulaminem zwrotów, będą przekazane na rachunek bankowy, jeżeli płatność nastąpiła przy
użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty, którą wykonywano płatność.
Pkt. 12E. Zakup biletu autokarowego, promowego lub lotniczego za pośrednictwem Portalu Bilety-
Ostrowiec.pl stanowi akt zawarcia umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a Użytkownikiem.
Pkt. 13E. W sprawach dotyczących rezygnacji z biletu autokarowego, promowego, lotniczego bądź
wniesienia reklamacji albo skargi zastosowanie mają zapisy dokumentów wymienionych w pkt. 2E, jeśli
do kwestii z tym związanych nie odniesiono się w niniejszym Regulaminie.

ART. F. POLITYKA POUFNOŚCI

Pkt. 1F. Portal ma prawo przetwarzania danych osobowych swych Użytkowników zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 ze zmianami) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Pkt. 2F. Dane osobowe oraz dodatkowe informacje kontaktowe przekazane podczas rejestracji lub zakupu
biletu autokarowego, promowego bądź lotniczego będą późnej służyć dokonywaniu poprawnej
identyfikacji Użytkownika Portalu oraz wykorzystywane będą do nawiązywania kontaktu z

Użytkownikiem przez Administratora Portalu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane
podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Portalu.
Pkt. 3F. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji tożsamości i sprawdzenia
prawdziwości danych oraz uzależnia możliwość korzystania z usług Portalu przez Użytkownika od
uprzedniego potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, poprzez skontrolowanie dobrowolnie
nadesłanej kopii stosownego dokumentu przez właściwego Użytkownika.
Pkt. 4F. Jeżeli dostarczenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3F nie nastąpi w terminie 14 dni
od momentu wysłania powiadomienia, to Administrator Portalu może odmówić dalszego świadczenia
Usług i co za tym idzie zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym.
Pkt. 5F. Każdy Użytkownik za pośrednictwem Panelu (Konta) posiada możliwość zaktualizowania
swoich danych osobowych i jest zobowiązany do korygowania informacji w miarę zaistnienia takiej
potrzeby lub może żądać usunięcia tych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Pkt. 6F. Dane osobowe Użytkowników dobrowolnie udostępnione Portalowi nie będą przekazywane
osobom trzecim ani jakimkolwiek innym Instytucjom.
Pkt. 7F. Obsługa Portalu może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika
zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) lub może to zrobić działając w dobrej wierze podporządkowując
się wyrokom oraz wymogom toczących się postępowań sądowych, jak również w celu ochrony i obrony
swych praw oraz mienia, jaki i swoich Partnerów i Współpracowników.

ART. G. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pkt. 1G. Właściciel Portalu Bilety-Ostrowiec.pl wyraża wolę świadczenia usług na jak najwyższym
poziomie i deklaruje chęć stałego utrzymania tego poziomu.
Pkt. 2G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą,
awariami sprzętu lub niezgodną z prawem ingerencją Użytkowników, jak również osób trzecich, nawet
jeśliby to niedozwolone działanie skutkowało utratą danych, poniesieniem strat lub jakimkolwiek innym
negatywnym skutkiem. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z
usług oferowanych przez Serwis, wynikający z dokonywania prac modernizacyjno-konserwatorskich. O
tych przerwach, jak również o czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni jeśli te prace będą
zaplanowane.
Pkt. 3G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Partnerów. Jednak
zastrzega sobie prawo do redagowania lub nawet usunięcia treści zabronionych przez prawo, niezgodnych
z niniejszym Regulaminem, jak i wulgarnych, obraźliwych, uwłaczających godności albo nawołujących
do przemocy, czy też w inny sposób naruszających zasady współżycia i dobrego smaku.
Pkt. 4G. Partner publikujący treści zabronione może ponieść konsekwencje karne i odpowiedzialność
cywilną względem wszystkich pokrzywdzonych.
Pkt. 5G. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów, ani za oferowany przez nich
poziom usług i standard bezpieczeństwa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, prawdziwość i
rzetelność opisu, zdolność Partnera do realizacji postanowień oferty oraz nie ponosi żadnych
konsekwencji za bezpieczeństwo i poziom świadczonej usługi. Portal nie przyjmuje roszczeń związanych
z poziomem usług oferowanych przez Partnerów.
Pkt. 6G. Portal nie ma możliwości ani prawnych instrumentów dokonywania sprawdzenia, nadzorowania
oraz weryfikowania poprawności transakcji zawieranych za pomocą aplikacji udostępnionych na łamach
Portalu, jak również śledzenia efektu końcowego.

Art. H. REKLAMACJE

Pkt. 1H. Reklamacje oraz informacje o zakłóceniach działania Portalu Bilety-Ostrowiec.pl, Partnerzy i
Użytkownicy mogą kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 24 godzin od momentu
zaistnienia przesłanki.
Pkt. 2H. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1H. rozpatrywane będą przez Obsługę Portalu w terminie do
14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona na właściwy adres mailowy.

Jednocześnie pozostaną bez reakcji zgłoszenia, które będą efektem nieznajomości postanowień przepisów
prawa, niniejszego Regulaminu albo będą wynikiem pomyłki lub skutkiem niezadowolenia z poziomu
usług świadczonych przez Partnera, które w żaden sposób nie będą udokumentowane, potwierdzone lub
uwiarygodnione.
Pkt. 3H. Reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży biletów autokarowych, promowych i lotniczych
realizowanych poprzez automatyczny system www należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
W załączniku do wiadomości należy umieścić potwierdzenie zrealizowania płatności zawierające
informacje o pobraniu środków za bilet z rachunku bankowego Użytkownika.
Pkt. 4H. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 3H., to elektroniczny dokument wyedytowany z
internetowego rachunku bankowego Użytkownika.
Pkt. 5H. Reklamacje, o których mowa w pkt. 3H. wniesione w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do rozpatrzenia będą przekazywane natychmiast, a przesłane w dni
robocze po godzinie 16.00, albo w dni wolne od pracy, będą przekazane do rozpatrzenia w następnym
dniu roboczym następującym po tym okresie, w godzinach od 09:00 do 16:00. Terminy rozpatrzenia
reklamacji wynoszą 14 dni.
Pkt. 6H. Jeśli reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży odnosić się będą do biletów autokarowych,
promowych lub lotniczych, to należy je kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
ART. I. PRZEPISY KOŃCOWE
Pkt. 1I. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz oferty w dowolnym
czasie bez podania przyczyny.
Pkt. 2I. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
Pkt. 3I. W razie unieważnienia lub zmiany, wskutek prawomocnego orzeczenia, któregokolwiek z
artykułów niniejszego Regulaminu albo w przypadku gdyby jakiekolwiek zapisy tego Regulaminu
okazały się nieaktualne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Pkt. 4I. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub nieaktualnych postanowień wprowadzone zostaną
nowe w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa.
Pkt. 5I. Przeniesienie na osobę trzecią praw wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu
wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Pkt. 6I. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu
sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy Usługowej
YES, Maciej Wiśniewski, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 66.
Pkt. 7I. Portal może bez powiadamiania Użytkownika całkowicie zawiesić działalność z przyczyn od
niego niezależnych.

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – POLITYKA POUFNOŚCI

Składamy deklarację przestrzegania zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich Klientów.
Porównywanie ofert Przewoźników, przeglądanie propozycji nie wymaga podawania żadnych danych
osobowych. Jeżeli jednak osoba przeglądająca wyrazi chęć uczestnictwa w programie przygotowanym
przez nas, bądź zechce korzystać z innych usług, to w takich sytuacjach informacje osobowe są niezbędne
do poprawnego i rzetelnego wykonania świadczenia, a poniższe oświadczenie w sprawie poufności
wyjaśnia okoliczności i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.
Gromadzenie danych
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do swych potencjalnych Klientów o dobrowolne przekazywanie swoich
danych osobowych w celu dokonywania poprawnej identyfikacji lub w celu szybkiego nawiązywania
kontaktu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane w czasie udzielania odpowiedzi na pytania
dotyczące funkcjonowania Portalu Bilety-Ostrowiec.pl. W większości przypadków zakres potrzebnych
danych osobowych ogranicza się jedynie do przekazania adresu poczty elektronicznej. Jednak w celu
wyżej już wspomnianej rzetelnej identyfikacji posiadanie szerszego zakresu informacji jest konieczne.

Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania, jakim
posługuje się nasz Klient, danych dotyczących adresu IP, typu przeglądarki, adresu www, ponadto
możemy zachowywać w pamięci datę i godzinę odwiedzin, ilość odsłon i wejść, możemy również
ewidencjonować parametry systemu operacyjnego. Powyższe informacje będą wykorzystywane do
usprawnienia działania Portalu, utrzymania wysokiej funkcjonalności oraz w celu prowadzenia statystyk
odwiedzin strony.
Firma Usługowa YES, Maciej Wiśniewski może ujawnić dane kontaktowe w niżej wymienionych
sytuacjach:
podporządkowanie się wyrokom i spełnienie wymogów toczących się postępowań sądowych;
ochrona i obrona praw oraz naszego mienia, naszych Współpracowników jak i Użytkowników.
Kontrola danych
Dane osobowe gromadzone przez nas nie będą udostępniane pod żadnym pozorem osobom trzecim, jak
również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza zabiegami marketingowymi takimi jak
informowanie o nowościach i promocjach. Dane publikowane na biletach autokarowych, promowych lub
lotniczych nie będą objęte ochroną, ponieważ nie posiadamy technicznych możliwości ich
zabezpieczenia.
Dostęp do danych
Każdy Klient posiada możliwość aktualizowania własnych danych, ich korygowania lub usunięcia
zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Bezpieczeństwo danych
Deklarujemy zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i nieujawniania danych osobowych.

Nr 2 - DEKLARACJA JAKOŚCI

W naszej działalności chcemy uzyskać, a następnie utrzymać głębokie przeświadczenie o naszej
odpowiedzialności, solidności i rzetelności. Dlatego zapowiadamy chęć ciągłego nanoszenia zmian oraz
wyrażamy wolę dostosowywania się do potrzeb naszych Klientów.
Zatem nawiązując do ww. deklaracji pragniemy oświadczyć, że nasze zasadnicze cele to: satysfakcja
Klienta,wiarygodność,doskonalenie.Ponadto pragniemy poinformować, że wszystkie wątpliwości
wynikające z niejednoznacznego określenia w przepisach prawa będziemy interpretować na korzyść
naszych Klientów.
 

Najczęściej kupowane bilety autokarowe do Ostrowca Św.

Przewoźnik SINDBAD

Przewoźnik EUROBUS-EUROLINES Polska

Przewoźnik AGAT

Przewoźnik POLONIA TRANSPORT

Londyn - Ostrowiec Św. cena od 418,70 zł
Liege - Ostrowiec Św. cena od 292,50 zł
Barcelona - Ostrowiec Św. cena od 580,50 zł
Paryż - Ostrowiec Św. cena od 383,00 zł
Brno - Ostrowiec Św. cena od 160,00 zł
Manchester - Ostrowiec Św. cena od 524,00 zł
Southampton - Ostrowiec Św. cena od 471,00 zł
Aachen - Ostrowiec Św. cena od 260,80 zł
Amsterdam - Ostrowiec Św. cena od 294,00 zł
Rzym - Ostrowiec Św. cena od 332,00 zł
Stuttgart - Ostrowiec Św. cena od 310,19 zł
Innsbruck - Ostrowiec Św. cena od 280,00 zł
Bristol - Ostrowiec Św. cena od 433,00 zł
Dortmund - Ostrowiec Św. cena od 260,00 zł
Bregenz - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Southampton - Ostrowiec Św. cena od 399,00 zł
Zurych - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Rimini - Ostrowiec Św. cena od 269,00 zł
Luksemburg - Ostrowiec Św. cena od 229,00 zł
Berlin - Ostrowiec Św. cena od 219,00 zł
Neapol - Ostrowiec Św. cena od 249,00 zł
Bochum - Ostrowiec Św. cena od 260,80 zł
Bristol - Ostrowiec Św. cena od 471,70 zł
Birmingham - Ostrowiec Św. cena od 471,70 zł
Hamburg - Ostrowiec Św. cena od 269,22 zł
Frankfurt - Ostrowiec Św. cena od 273,42 zł
Bournemouth - Ostrowiec Św. cena od 471,00 zł
Glasgow - Ostrowiec Św. cena od 630,00 zł

Najczęściej kupowane bilety lotnicze

Połączenia lotnicze z Polski

Połączenia lotnicze do Polski

Warszawa - Londyn
Kraków - Mediolan
Warszawa - Rzym
Warszawa - Manchester
Warszawa - Oslo
Lublin - Luton
Katowice - Stavanger
Katowice - Stokholm
Katowice - Barcelona
Warszawa - Bruksela
Rzeszów - Dublin
Kraków - Zurych
Katowice - Tel Awiw
Katowice - Neapol
Warszawa - Burgas
Warszawa - Charków
Warszawa - Eindhoven
Katowice - Frankfurt
Wrocław - Doncaster
Warszawa - Grenoble
Warszawa - Korfu
Glasgow - Rzeszów
Dortmund - Kraków
Madryt - Kraków
Lublin - Liverpool
Frankfurt - Warszawa
Alicante - Warszawa
East Midlands - Kraków
Eindhoven - Wrocław
Paryż - Katowice
Malme - Warszawa
Tel Awiw - Warszawa
Budapeszt - Warszawa
Cork - Warszawa
Birmingham - Katowice
Pafos - Kraków
Malaga - Kraków
Saloniki - Warszawa
Geteborg - Kraków
Girona - Rzeszów
Bournemouth - Wrocław
Wenecja - Wrocław

Najczęściej rezerwowane hotele

 HOTELE:  HOTELE:
Bonn (Niemcy)
Grenoble (Francja)
Rimini (Włochy)
Mainz (Niemcy)
Malme (Szwecja)
Poznań (Polska)
Mediolan (Włochy)
Malaga (Hiszpania)
Oslo (Norwegia)
Marsylia (Francja)
Ryga (Łotwa)
Rijeka (Chorwacja)
Warna (Bułgaria)
Split (Chorwacja)
Sztokholm (Szwecja)
Dubrownik (Chorwacja)
Wilno (Łotwa)
Amsterdam (Holandia)
Alicante (Hiszpania)
Bari (Włochy)
Bolonia (Włochy)
Essen (Niemcy)
Barcelona (Hiszpania)
Gdańsk (Polska)
Antwerpia (Belgia)
Ustka (Polska)
Sopot (Polska)
Genewa (Szwajcaria)
Praga (Czechy)
Brno (Czechy)
Sarajewo (Bośnia i Herc.)
Istambuł (Turcja)
Hurghada (Egipt)
Palinuro (Włochy)
Miszkolc (Węgry)
Ateny (Grecja)
Olimpic Beach (Grecja)
Aachen (Niemcy)
Drezno (Niemcy)
Kolonia (Niemcy)
Ostrawa (Czechy)
Poprad (Czechy)

Najczęściej kupowane bilety promowe

Promy: Promy: Promy: Promy: Promy: Promy:
Anglia - Francja
Anglia - Dublin
Anglia - Hiszpania
Holandia - Anglia
Włochy - Korsyka
Sardynia - Włochy
Włochy - Maroko
Włochy - Chorwacja
Sycylia - Włochy
Niemcy - Dania
Polska - Szwecja
Polska - Finlandia
Hiszpania - Maroko
Francja - Tunezja
Ancona - Durres
Ancona - Split
Barcelona - Livorno
Bari - Patras
Catania - Napoli
Dover - Calais
Dubrovnik - Korcula
Hiszpania - Anglia
Francja - Korsyka
Niemcy - Szwecja
Włochy - Tunezja
Irlandia - Anglia
Francja - Irlandia
Włochy - Grecja
Gdańsk - Nynashamn
Gdynia - Helsinki
Gdynia - Karlskrona
Helsinki - Oslo
Oslo - Kiel
Rostock - Helsinki
Ystad - Świnoujście

Ajaccio - Marsylia
Ancona - Hvar
Barcelona - Ibiza
Bilbao - Portsmouth
Corfu - Bari
Dublin - Liverpool
Genoa - Tunis

Najczęściej rezerwowane dowozy na lotniska

Lotnisko Warszawa - Chopin

Lotnisko Warszawa - Modlin Lotnisko Gdańsk

Lotnisko Berlin - Tegel

Lotnisko Berlin - Schonefeld
Ostrowiec - Warszawa (Chopin)
Tarnobrzeg - Warszawa (Chopin)
Rzeszów - Warszawa (Chopin)
Przemyśl - Warszawa (Chopin)
Kolbuszowa - Warszawa (Chopin)
Krosno - Warszawa (Chopin)
Ełk - Warszawa (Chopin)
Augustów - Warszawa (Modlin)
Ełk - Warszawa (Modlin)
Grajewo - Warszawa (Modlin)
Łomża - Warszawa (Modlin)
Stawiski - Warszawa (Modlin)
Suwałki - Warszawa (Modlin)
Szczucin - Warszawa (Modlin)
Ustka - Gdańsk
Słupsk - Gdańsk
Ostróda - Gdańsk
Koszalin - Gdańsk
Kołobrzeg - Gdańsk
Elbląg - Gdańsk
Chojnice - Gdańsk
Żnin - Berlin (Tegel)
Jarocin - Berlin (Tegel)
Kalisz - Berlin (Tegel)
Piła - Berlin (Tegel)
Nowy Tomyśl - Berlin (Tegel)
Wałcz - Berlin (Tegel)
Gniezno - Berlin (Tegel)
Bydgoszcz - Berlin (Schonefeld)
Gniezno - Berlin (Schonefeld)
Grudziądz - Berlin (Schonefeld)
Ostrów - Berlin (Schonefeld)
Toruń - Berlin (Schonefeld)
Wałcz - Berlin (Schonefeld)
Chełmno - Berlin (Schonefeld)

Najczęściej rezerwowane parkingi lotniskowe

   
Parking lotniskowy Warszawa - Parking 24 Okęcie
Parking lotniskowy Poznań - Bukowska 237 Ławica
Parking lotniskowy Katowice - Marko Pyrzowice
Parking lotniskowy Kraków - Błękitny Balice
Parking lotniskowy Gdańsk - No 1 Rębiechowo
Parking lotniskowy Wrocław - Malko 24 h Szwederowo
Parking lotniskowy Rzeszów - Park&Fly Jasionka
Parking lotniskowy Warszawa - Szyszkowa 48 Okęcie
Parking lotniskowy Wrocław - Invert Szwederowo
Parking lotniskowy Poznań - Buforowy Różowy ŁAWICA
Parking lotniskowy Gdańsk - Mega Rębiechowo
Parking lotniskowy Łódź - Lublinek 24 Lublinek
Parking lotniskowy Katowice - Peri Pyrzowice
Parking lotniskowy Poznań - P5 Długoterminowy Ławica
Parking lotniskowy Łódź - Parking Lublinek
Parking lotniskowy Warszawa - Alcatraz/P1 Modlin
Parking lotniskowy Poznań - Lider Ławica
Parking lotniskowy Wrocław - Marko Strachowice
Parking lotniskowy Gdańsk - Kolumba 1 Rębiechowo
Parking lotniskowy Katowice - Wiz - Park Pyrzowice
Parking lotniskowy Warszawa - Solid Modlin
Parking lotniskowy Rzeszów - Autopark Jasionka
Parking lotniskowy Łódź - Parking 1 Lublinek
Parking lotniskowy Katowice - Oaza Pyrzowice
Copyright © 2024 Bilety-Ostrowiec.pl